Turistično društvo Mošnje

Vas Mošnje

Vas, ki leži na savski terasi, je bila od nekdaj primerna točka za poselitev, kar nam dokazujejo tako arheološki kot pisni viri. Mošnje so bile kot Mosnach prvič omenjene leta 1154 v daritveni listini oglejskega patriarha Peregrina. Poleg dvora Podvin, ki je bil že z enim, danes neznanim dvorom omenjen v listinah iz let 1422 in 1436, med znamenitosti vasi prištevamo tudi mline. Prvi zapis, ki jih omenja, je iz leta 1379, ko so Ortenburški enega izmed dvorov skupaj z mlinom podelili za zvesto vojaško službo. Leta 1579 so bili ob potoku Dobruši že trije mlini, leta 1752 pa kar pet. Danes je edini še delujoči Koroščev mlin, prvič omenjen že leta 1838.
Na franciscejskem katastru (1818-1828) je vas razpotegnjena ob cesti ob vzhodnem robu savske terase nad potokom Dobruša. Jedro vasi so tvorile hiše okoli cerkve sv. Andreja. Pred drugo svetovno vojno je imela vas 45 hiš. Leta 1944 so bili vsi vaščani izseljeni v taborišče Burghansen oz. Badtelz na Bavarskem, vas pa požgana. Po vojni so se skorajda vsi vrnili in dali Mošnjam podobo, kakršno ima danes.

Poučevanje otrok v Mošnjah je zabeleženo leta 1788, medtem ko je bila prva šola zgrajena leta 1839 (na mestu zdajšnje Koroščeve hiše). Današnja šola je bila zgrajena leta 1894. Od začetkov poučevanja do 2. svetovne vojne lahko naštejemo kar 23 učiteljev in učiteljic. Mošenjsko ognjegasno društvo, predhodnik današnjega gasilskega društva, je bilo ustanovljeno leta 1898, ko so dobili tudi prvo brizgalno črpalko, ki jo hranijo še danes.

V mošenjskem grbu se prepletajo trije motivi: Andrejev križ, mlinsko kolo ter portal kmečkih vrat z letnico 1154.